library(sp)
library(leaflet)

world_fund_country_weights <- merge(world, emerging_market_fund_country_weights, by = "name") 

# Let's take a look and make sure that merge accomplished what we want. There will be
# several NA values, because this fund is allocated only to emerging markets. The developed markets
# should be mostly NAs - Australia is immediately visible to us as an NA.
world_fund_country_weights@data[c('name', 'EEM')]
##           name   EEM
## 1      Afghanistan   NA
## 4         Angola   NA
## 2        Albania   NA
## 162 United Arab Emirates 0.8147
## 6       Argentina   NA
## 7        Armenia   NA
## 5       Antarctica   NA
## 8       Australia   NA
## 9        Austria   NA
## 10      Azerbaijan   NA
## 24        Burundi   NA
## 13        Belgium   NA
## 15         Benin   NA
## 23     Burkina Faso   NA
## 11      Bangladesh   NA
## 22       Bulgaria   NA
## 18   Bosnia and Herz.   NA
## 12        Belarus   NA
## 14        Belize   NA
## 17        Bolivia   NA
## 20        Brazil 7.9023
## 21        Brunei   NA
## 16        Bhutan   NA
## 19       Botswana   NA
## 28 Central African Rep.   NA
## 27        Canada   NA
## 149     Switzerland 0.0920
## 30         Chile 1.1993
## 31         China 25.9309
## 35     Côte d'Ivoire   NA
## 26       Cameroon   NA
## 40    Dem. Rep. Congo   NA
## 33         Congo   NA
## 32       Colombia 0.4566
## 34      Costa Rica   NA
## 37         Cuba   NA
## 107      N. Cyprus   NA
## 38        Cyprus   NA
## 39      Czech Rep. 0.1724
## 58        Germany   NA
## 43       Djibouti   NA
## 42        Denmark   NA
## 44    Dominican Rep.   NA
## 3        Algeria   NA
## 45        Ecuador   NA
## 46         Egypt 0.1269
## 49        Eritrea   NA
## 143        Spain   NA
## 50        Estonia   NA
## 51       Ethiopia   NA
## 54        Finland   NA
## 53         Fiji   NA
## 52     Falkland Is.   NA
## 55        France   NA
## 56         Gabon   NA
## 163    United Kingdom   NA
## 57        Georgia   NA
## 59         Ghana   NA
## 63        Guinea   NA
## 64     Guinea-Bissau   NA
## 48      Eq. Guinea   NA
## 60        Greece 0.3266
## 61       Greenland   NA
## 62       Guatemala   NA
## 65        Guyana   NA
## 67       Honduras   NA
## 36        Croatia   NA
## 66         Haiti   NA
## 68        Hungary 0.3007
## 71       Indonesia 2.5123
## 70         India 8.2999
## 74        Ireland   NA
## 72         Iran   NA
## 73         Iraq   NA
## 69        Iceland   NA
## 75        Israel   NA
## 76         Italy   NA
## 77        Jamaica   NA
## 79        Jordan   NA
## 78         Japan   NA
## 136   Siachen Glacier   NA
## 80      Kazakhstan   NA
## 81         Kenya   NA
## 85      Kyrgyzstan   NA
## 25       Cambodia   NA
## 82         Korea 14.8380
## 83        Kosovo   NA
## 84        Kuwait   NA
## 86        Lao PDR   NA
## 88        Lebanon   NA
## 90        Liberia   NA
## 91         Libya   NA
## 144      Sri Lanka   NA
## 89        Lesotho   NA
## 92       Lithuania   NA
## 93      Luxembourg   NA
## 87        Latvia   NA
## 104       Morocco   NA
## 101       Moldova   NA
## 95      Madagascar   NA
## 100        Mexico 3.4150
## 94       Macedonia   NA
## 98         Mali   NA
## 106       Myanmar   NA
## 103      Montenegro   NA
## 102       Mongolia   NA
## 105      Mozambique   NA
## 99      Mauritania   NA
## 96        Malawi   NA
## 97       Malaysia 2.4434
## 108       Namibia   NA
## 111    New Caledonia   NA
## 114        Niger   NA
## 115       Nigeria   NA
## 113      Nicaragua   NA
## 110     Netherlands 0.3526
## 116        Norway   NA
## 109        Nepal   NA
## 112     New Zealand   NA
## 117         Oman   NA
## 118       Pakistan   NA
## 120        Panama   NA
## 123         Peru 0.3974
## 124     Philippines 1.2132
## 121   Papua New Guinea   NA
## 125        Poland 1.1931
## 127     Puerto Rico   NA
## 41    Dem. Rep. Korea   NA
## 126       Portugal   NA
## 122       Paraguay   NA
## 119      Palestine   NA
## 128        Qatar 0.8508
## 129       Romania   NA
## 130        Russia 4.2330
## 131        Rwanda   NA
## 169      W. Sahara   NA
## 133     Saudi Arabia   NA
## 145        Sudan   NA
## 132       S. Sudan   NA
## 134       Senegal   NA
## 137     Sierra Leone   NA
## 47      El Salvador   NA
## 141      Somaliland   NA
## 140       Somalia   NA
## 135        Serbia   NA
## 146       Suriname   NA
## 138       Slovakia   NA
## 139       Slovenia   NA
## 148        Sweden   NA
## 147      Swaziland   NA
## 150        Syria   NA
## 29         Chad   NA
## 156         Togo   NA
## 154       Thailand 2.2865
## 152      Tajikistan   NA
## 159     Turkmenistan   NA
## 155     Timor-Leste   NA
## 157       Tunisia   NA
## 158        Turkey 1.0427
## 151        Taiwan 12.1303
## 153       Tanzania   NA
## 160        Uganda   NA
## 161       Ukraine   NA
## 165       Uruguay   NA
## 164    United States 0.4385
## 166      Uzbekistan   NA
## 167      Venezuela   NA
## 168       Vietnam   NA
## 170        Yemen   NA
## 142     South Africa 6.3861
## 171        Zambia   NA
## 172       Zimbabwe   NA